Aktualności

Aktualna pogoda obwód 84,85,98 - Sprawdź pogodÄ™.  Kalendarz ksiezycowyUWAGA!!

Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy Gdańsk

 


 

6 komunikat 26.09.2017


Zarządzenie nr 7/2017 ZG PZŁ z dnia 11 sierpnia 2017 roku dot. zasad bioasekuracji w
postÄ™powaniu z patrochami ubitych dzików

ZarzÄ…dzenie

Załącznik nr 1

 


 

5 Komunikat z dnia 25.09.2017

KOMUNIKAT Z DNIA 15.09.2017r.
1/. Z uwagi na sytuację wynikającą z rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na
terenie RP oraz podjÄ™tych na tej podstawie decyzji , niezależnie od informacji i dokumentów
przekazanych na naradzie Å‚owczych kóÅ‚ Å‚owieckich gdaÅ„skiego okrÄ™gu P.Z.Ł. , przesyÅ‚amy do
wiadomości i stosowania;


- Rekomendację Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zredukowania do
dnia 30 listopada populacji dzików na obszarze RP dotyczÄ…cÄ… zasad obliczania liczby dzików
do odstrzału ,
- Zarządzenie nr 7/2017 ZG PZŁ z dnia 11 sierpnia 2017 roku dot. zasad bioasekuracji w
postÄ™powaniu z patrochami ubitych dzików ,
- decyzje P.Z.Ł. podjęte w związku z rekomendacjami Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w zakresie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików na obszarze
RP .

Zwracamy uwagę i podkreślamy, że wykonanie rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w zakresie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików na obszarze RP
stanowi realizację art. 34 ust 12 ustawy z dnia 13 października 1995 roku prawo łowieckie.
Niewykonanie tych rekomendacji z winy dzierżawcy obwodu łowieckiego będzie traktowane jako
naruszenie w/w przepisu ustawy oraz naruszenie § 34 ust 1 i 8 Statutu Zrzeszenia stanowiÄ…c
podstawÄ™ wykluczenia koÅ‚a ze Zrzeszenia w oparciu o § 76 Statutu PZŁ .

W związku z powyższym , koła łowieckie są zobowiązane do sporzędzania na załączonych
drukach miesiÄ™cznych sprawozdaÅ„ z realizacji pozyskania dzików .Sprawozdania te winny
być dostarczone do biura ZO PZŁ oraz wÅ‚aÅ›ciwych nadleÅ›nictw nie później niż do dnia 10
miesiÄ…ca nastÄ™pujÄ…cego po miesicu którego dotyczÄ… .

Przypominamy , że redukcji populacji dzików należy dokonać w ramach planowej gospodarki
Å‚owieckiej Oznacza to , że dzierżawcy obwodów Å‚owieckich w których po pozyskaniu okreÅ›lonej w
rocznym planie Å‚owieckim liczby dzików zagÄ™szczenie bÄ™dzie przekraczaÅ‚o 5 szt. na 1000 ha
powierzchni obwodu winny wystąpił o stosowne zwiększenie planu pozyskania tego
gatunku zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi procedurami .

Natomiast w przypadkach wystÄ™pienia istotnych trudnoÅ›ci z wykonaniem odstrzaÅ‚u dzików
okre??lonego w rocznym planie ??owieckim z uwagi na mniejsz�? ni?? przyj�?ta w planie
liczebno??�? lokalnej populacji , ko??o powinno wyst�?pi�? do w??a??ciwego nadle??nictwa o korekt�?
(zmniejszenie) tego planu . Niezb�?dne jest w tym wypadku udokumentowanie intensywno??ci
wykonywanych polowa?? ??wiadcz�?cej o pe??nej mobilizacji cz??onków ko??a w celu realizacji
rocznego planu ??owieckiego .

Taka mo??liwo??�? wynika z wniosków podj�?tych na naradzie która odby??a si�? w dniu 25 maja
2017 r., w sprawie wieloletnich planów hodowlanych w RDLP Gda??sk z udzia??em
przedstawicieli Pomorskiego Urz�?du Marsza??kowskiego oraz zarz�?dów okr�?gowych P.Z.?�. w
Gda??sku i S??upsku na której m.in. ustalono , ??e ;

- w przypadku zaistnienia obiektywnych trudno??ci (wynikaj�?cych z liczebno??ci zwierzyny
innej ni?? warto??ci za??o??one w w??ph) w wykonaniu planu odstrza??ów uzasadniona b�?dzie
korekta rocznego planu ??owieckiego tj. jego zmniejszenie.
Dla okre??lenia tych trudno??ci brane b�?d�? pod uwag�? cykliczne sprawozdania z
wykonania planu odstrza??u przedstawiane przez dzier??awców oraz zapisy ksi�???ki ewidencji
pobytu my??liwych na polowaniu indywidualnym .

Zwracamy uwag�? , ??e Zarz�?d G??ówny Polskiego Zwi�?zku ?�owieckiego zosta?? zobowi�?zany
do bie??�?cego analizowania zbiorczych zestawie?? pozyskania dzików nadsy??anych przez
poszczególne okr�?gi oraz bezwzgl�?dnego wdra??ania procedury wykluczania ze Zrzeszenia kó??
??owieckich nie wykazuj�?cych pe??nego zaanga??owania w realizacji rekomendacji Rz�?dowego
Zespo??u Zarz�?dzania Kryzysowego .

 


 Komunikat Okr�?gowej Rady ?�owieckiej w Gda??sku z dnia11.09.2017 r. w/s udzia??u Kolegów w „VII Hubertusie Gda??skim”.
Okr�?gowa Rada ?�owiecka zaprasza Kolegów my??liwych wraz z rodzinamioraz mi??o??ników przyrody i sympatyków ??owiectwa na uroczyste obchody „VII Hubertusa Gda??skiego” w dniu 21.10.2017 r.


Uroczysto??ci rozpoczn�? si�? tradycyjnie msz�? ??wi�?t�? w Bazylice Archikatedralnej w Gda??sku -Oliwie.

Pocz�?tek o godz.12.30 zbiórka my??liwych i pocztów sztandarowych na placu przed Bazylik�?.

O godz.13.00 Msza ??wi�?ta hubertowska pod przewodnictwem Metropolity Gda??skiego Arcybiskupa S??awoja Leszka G??ódzia . Msza b�?dzie bogato ilustrowana muzyk�? polskiej mszy hubertowskiej w wykonaniu zespo??u „Hubertus Brass” z Gdyni oraz ??piewem w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Gda??skiej pod dyrekcj�? naszego kolegi Mariusza Mroza .

Po mszy ok. godz.14.15 na placu przed katedr�? krótka cz�???�? oficjalna. Wyst�?pienia zaproszonych go??ci, wr�?czenie odznacze?? i koncert zespo??u muzyki my??liwskiej „Jantar”. Prosimy Kolegów o udzia?? w strojach organizacyjnych.

Kolegów posiadaj�?cych kordelasy prosimy o ich przypi�?cie.Dalsza cz�???�? uroczysto??ci od ok. godz 15.30 w Centrum My??liwskim przy ul. Ja??kowa Dolina 114.W programie biesiada my??liwska i koncert sygna??ów i muzyki my??liwskiej. Uroczysto??ci s�? organizowane wspólnie z Regionaln�? Dyrekcj�? Lasów Pa??stwowych w Gda??sku.Zarz�?dy kó?? posiadaj�?ce sztandary prosimy o udzia?? pocztów sztandarowych.W okr�?gu 55 kó?? posiada sztandary. Liczymy na udzia?? wszystkich pocztów sztandarowych .Ubarwiaj�? one w sposób szczególny uroczysto??�? i stanowi�? o sile naszej organizacji . Jest to szczególnie wa??ne gdy?? materia?? filmowy z tej uroczysto??ci b�?dzie prezentowany w programie „Panorama”. Jest zatem bardzo istotne
aby zaprezentowa�? wszystkie sztandary naszych kó?? ??owieckich. Jednocze??nie OR?� prosi zarz�?dy kó?? ,aby nie organizowa�? w tym dniu innych imprez w tym zw??aszcza polowa?? aby umo??liwi�? wszystkim Kolegom udzia?? w uroczysto??ci. Prosimy o rozwa??enie mo??liwo??ci zbiorowych wyjazdów i ewentualn�? pomoc starszym Kolegom.

Do zobaczenia w sobot�? 21.10.2017r. na uroczysto??ci ku czci naszego patrona.


1 komunikat z dnia 10.08.2017


ZMIANA OKRESÓW POLOWA?? NA GATUNKI ?�OWNE
W dniu 1 sierpnia br. Minister ??rodowiska podpisa?? Rozporz�?dzenie zmieniaj�?ce rozporz�?dzenie w
sprawie ustalenia listy gatunków zwierz�?t ??ownych. Zmiana dotyczy danieli, jeleni szlachetnych, dzików
oraz szakala z??ocistego.

Czytaj dalej


 

2 komunikat10.08.2017


SZAKAL Z?�OCISTY NA LI??CIE GATUNKÓW ?�OWNYCH
W dniu 1 sierpnia br. Minister ??rodowiska podpisa?? Rozporz�?dzenie zmieniaj�?ce rozporz�?dzenie w
sprawie ustalenia listy gatunków zwierz�?t ??ownych. Rozporz�?dzenie zosta??o og??oszone w dniu 3 sierpnia
br. i wchodzi w ??ycie po 14 dniach od dnia og??oszenia.


Czytaj dalej


3 komunikat 01.09.2017


O??WIADCZENIE MINISTRA ??RODOWISKA
O??wiadczenie Ministra ??rodowiska prof. Jana Szyszko w sprawie udzia??u dzików w rozprzestrzenianiu
si�? wirusa ASF oraz dzia??a?? prowadzonych przez Polski Zwi�?zek ?�owiecki w ramach ograniczania
choroby.


Czytaj dalej


 

07.07.2017

 Okr�?gowa Rada ?�owiecka w Gda??sku zaprasza kolegów my??liwych wraz z rodzinami oraz wszystkich sympatyków ??owiectwa i mi??o??ników przyrody na XIV Festiwal Kultury ?�owieckiej „Knieja 2017” w Sierakowicach i Ostrzycach .Festiwal odbywa?? si�? b�?dzie w dniu 15.07.2017 r./sobota/.

Festiwalowi towarzyszy�? b�?d�? wystawy w Sierakowicach i Somoninie.

Program festiwalu :

 • Sierakowice. 15.07.2017 r.

   godz.10.00 Drewniany Zabytkowy Ko??ció?? w Sierakowicach

  Hejna?? Festiwalu kompozycji Karola Kroskowskiego w wykonaniu zespo??u Klubu Sygnalistów My??liwskich Gminy Sierakowice. Uroczyste otwarcie Festiwalu przez Wójta Gminy Sierakowice Tadeusza Kobiel�? i Wójta Gminy Somonino Mariana Kryszewskiego. Rozpocz�?cie XIII Przegl�?du Sygna??ów i Muzyki My??liwskiej .W ramach przegl�?du Konkurs o „Fanfar�? ??urawia” dla sygnalistów my??liwskich graj�?cych w ko??ach a nie startuj�?cych w regionalnych konkursach.

   
  Godz.11.00 Nowy element w dotychczasowych programach festiwalu I-szy Kurs i Warsztaty Wabienia Jeleni zako??czone otwartym konkursem. Kurs ,warsztaty i konkurs poprowadz�? :

  Bogdan Michalak – do??wiadczony wabiarz,wspania??y gaw�?dziarz,i autor ksi�???ek o tematyce ??owieckiej, s�?dzia klasy krajowej i mi�?dzynarodowej. Tomasz Mali??ski -Mistrz Europy i aktualny Mistrz Polski w tej my??liwskiej umiej�?tno??ci. Miejsce kursu,warsztatów i konkursu -budynek przy zabytkowym drewnianym ko??ciele ??w. Marcina w Sierakowicach . Konkurs rozpocznie si�? ok. godz.13.30. Patronem i organizatorem przedsi�?wzi�?cia jest Ko??o ?�owieckie „S??onka” Sierakowice.

  Pobierz zg??oszenie

  Pobierz Regulamin Konkursu Wabienia Jelenia

   
  Godz.11.30 III Kaszubski Konkurs Oceny Poro??y Jeleni.

  Patronem i organizatorem konkursu jest Ko??o ?�owieckie „Szarak” Gda??sk

  Pobierz Regulamin Kaszubskiego Konkursu Oceny Poro??y Jelenia

   
  Godz. 15.00 Zbiórka pocztów sztandarowych i my??liwych na placu przed O??tarzem Papieskim.

  Okr�?gowa Rada ?�owiecka prosi zarz�?dy kó?? ??owieckich o zapewnienie licznego udzia??u pocztów sztandarowych oraz kolegów my??liwych.

   Godz.15.30 Wr�?czenie nagród laureatom XIII Przegl�?du Sygna??ów i Muzyki My??liwskiej i zwyci�?zcy Konkursu  Wabienia. Koncert galowy najlepszych sygnalistów i prezentacja umiej�?tno??ci zwyci�?skiego wabiarza.

  Godz. 16.00 Msza ??w. Hubertowska w oprawie muzycznej Zespo??u Muzyki

  My??liwskiej „Hubertus” ze Sztumu.

  W czasie odbywania w/w imprez w Amfiteatrze „Szerokowidz�?” odbywa�? si�? b�?dzie prezentacja psów ras my??liwskich .Po prezentacji zasi�?gn�?�? b�?dzie mo??na porad do??wiadczonych hodowców oraz porad weterynaryjnych. Ponadto prezentowana b�?dzie kuchnia my??liwska i regionalna ,smaki natury, zio??a i kwiaty,k�?cik przyrodniczy dla dzieci.

  Od godz. 20.00 Koncert zespo??ów folklorystycznych oraz wyst�?p gwiazdy wieczoru Margaret.

 • Ostrzyce 15.07.2017 r.

  Scena koncertowa

  Od godz. 14.00 Wyst�?py zespo??ów folklorystycznych,Wyst�?py Zespo??u Muzyki My??liwskiej „Hubertus Brass „ z Gdyni,pokazy sokolnicze,program artystyczny dla dzieci,Zabawa z DJ.

  Wspó??organizatorem jest Ko??o ?�owieckie „?�ab�?d??” Kartuzy.

  Imprezie w Sierakowicach i Ostrzycach towarzyszy�? b�?d�? pocz�?stunki pieczonego dzika,kiermasze „jad??a ,napitku” i r�?kodzie??a.

  Stoiska ze specja??ami kuchni kaszubskiej. Stoiska z literatur�? i akcesoriami my??liwskimi.

  Po zako??czeniu mszy w Sierakowicach oraz imprez o charakterze my??liwskim w Ostrzycach  poczty sztandarowe i koledzy my??liwi zaproszeni s�? przez Pomorskie  Towarzystwo Mi??o??ników Muzyki i Kultury ?�owieckiej na biesiad�? my??liwsk�? do Le??niczówki w Mirachowie. W tym roku biesiada zosta??a  w??�?czona do festiwalu. Jest to impreza z bogatym programem kulturalnym w postaci wyst�?pów Zespo??u Muzyki My??liwskiej  oraz wyst�?pu kabaretu a tak??e bogatym programem kulinarnym. W ramach biesiady zabawa taneczna. Wst�?p na biesiad�? dla cz??onków pocztów sztandarowych jest bezp??atny . My??liwi po okazaniu legitymacji PZ?� kupuj�? bilety w cenie promocyjnej 180 z?? za dwie osoby lub 90 z?? za jedn�?  osob�? pozostali uczestnicy w cenie pe??nej 220 z?? na dwie osoby. Bilety do nabycia u Prezes PTMMiK?� p. Krystyny Knut tel. 608 822 830, mail  k.janeckaknut@interia.pl

  Serdecznie zapraszamy.

   Festiwalowi towarzysz�? wystawy:

  Gminny O??rodek Kultury w Somoninie pod tytu??em „??w. Hubert w Diecezji

  Pelpli??skiej” autorstwa kol. Ignacego Stawickiego

  Otwarcie wystawy 11.07.2017 r. godz13.00 .Wystawa czynna do 04.08.2017 r.

  Drewniany Zabytkowy Ko??ció?? w Sierakowicach.

  Wystawa fotograficzna pod tytu??em „Le??ny zwierzyniec” .pracowników Nadle??nictwa Kartuzy.

  Otwarcie wystawy 14.07.2017 r. godz.11.00.Wystawa trwa do 30.09.2017 r.

  Zapraszamy do udzia??u w imprezach festiwalowych.

   

           Prezes Okr�?gowej Rady ?�owieckiej            

                           Marek Gorski

 

20.06.2017

Zarz�?d K?� G?�USZEC zaprasza na spotkanie gospodarcze na Obwodzie Nr 85 celem naprawy grodze?? i urz�?dze?? ??owieckich, które odb�?dzie si�? 1 lipca 2017 r. o godz. 9:00.

Do naprawy:

 1. Ogrodzenie poletko Smolne B??oto
 2. Ogrodzenie zabezpieczaj�?ce pole kukurydzy u rolnika
 3. Urz�?dzenia ??owieckie (ambony, pa??niki)

Miejsce spotkania – parking POD GRZYBEM Sianowo Le??ne.

Zapisy u Kol. wice??owczego Byczkowski Jan tel:602218298 , lub u Kol. ??owczego Tadeusz Dera tel: 508191489

Mile widziane narz�?dzia:szpadel, ??opata, siekiera, pi??a do drewna, no??yce ogrodnicze, szczypce itp. Obecno??�? wszystkich kolegów obowi�?zkowa.

 

                                                            Z my??liwskim Darz bor!


 

11.05.2017

W zwi�?zku z rozpocz�?ciem si�? sezonu polowa?? na rogacze przypominamy o obowi�?zuj�?cych kryteriach oceny prawid??owo??ci odstrza??u sarn rogaczy obowi�?zuj�?ce na terenie ZO PZ?� w Gda??sku

Klasa wieku

Poro??e /rok ??ycia

Opis parostków

Ocena

I klasa wieku

1 poro??e

2 rok ??ycia

Guzikarze, szpicaki, my??kusy a tak??e wid??aki o ??redniej d??ugo??ci tyk do 10 cm

O

Wid??aki o ??redniej d??ugo??ci tyk powy??ej 10 cm

X

Szóstaki

XX

2 poro??e

3 rok ??ycia

Szóstaki nieregularne i poni??ej tej formy

O

Regularne szóstaki i powy??ej tej formy o masie do 250 g w??�?cznie

X

Regularne szóstaki i powy??ej tej formy o masie wi�?kszej ni?? 250 g

XX

II klasa wieku

3 poro??e i starsze

4 rok ??ycia i starsze

Nieregularne szóstaki i poni??ej tej formy oraz regularne szóstaki lub powy??ej tej formy o masie parostków do 350 g w??�?cznie oraz prawid??owo wykonany odstrza?? ??owny

 

O

Regularne szóstaki lub powy??ej tej formy o masie parostków od 351 g do 400 g w??�?cznie

X

Regularne szóstaki lub powy??ej tej formy o masie parostków powy??ej 400 g

XX

Ustalenia dodatkowe

 1. Za rogacza ??ownego uznaje si�? rogacza w wieku od szóstego roku ??ycia wzwy??.
 2. Za selekcyjne uznaje si�? wszystkie my??kusy i szydlarze oraz nie przyznaje si�? za ich odstrza?? punktów niebieskich.
 3. Zaleca si�? oszcz�?dzanie szpicaków o d??ugo??ci tyk powy??ej d??ugo??ci ??y??ek.
 4. Za odnog�? uznaje si�? w I kl. wieku odrostek o d??ugo??ci powy??ej 1 cm, a w II kl. wieku – odrostek o d??ugo??ci powy??ej 3 cm.
 5. Podawana masa parostków jest mas�? brutto (parostki z czaszk�? bez ??uchwy).
 6. W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje si�? na podstawie wygl�?du drugiej zak??adaj�?c, ??e tyka uszkodzona mia??a taki sam kszta??t.

 

22.02.2017

Pomorski O??rodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu planuje zorganizowa�? szkolenie dla my??liwych organizowane na podstawie Rozporz�?dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia my??liwych (Dz. U. 2012 r., poz. 1092).

Szkolenie kierowane jest do osób, które poluj�? na zwierz�?ta ??owne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierz�?cego.

 
220 z?? (przy zg??oszeniu si�? 20 osób i wi�?cej)
 300 z?? (przy zg??oszeniu si�? 14 – 19 osób)

Wi�?cej informacji : Szkolenie dla My??liwych


 

14.01.2017

Zarz�?d Ko??a informuje, ??e w dniu 11 luty 2017 roku w KRZEWYM ROGU GARCZ ul.Kartuska 40 odb�?d�? si�? obchody 65-lecia istnienia Ko??a i Kol�?da  my??liwska po??�?czone z zabaw�? taneczn�?. Ilo??�? miejsc ograniczona.

                                                                                                       Z my??liwskim Darz Bór.


 

12.01.2017

 Publikujemy Rozporz�?dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarz�?dzenia ??rodków zwi�?zanych z wyst�?pieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

oraz

dotycz�?ce tej kwestii wytyczne G??ównego Lekarza Weterynarii do wiadomo??ci i ??cis??ego  przestrzegania.

Z uwagi na charakter zagro??enia prosimy o niezw??oczne poinformowanie o tre??ci tych dokumentów wszystkich cz??onków ko??a.


 

28.11.2016

W zwi�?zku z zagro??eniem realizacji planu odstrza??u zwierzyny grubej Zarz�?d Kola ?�owieckiego „G??uszec” w Kartuzach w dniu 21.11.2016r. podj�??? uchwa??�? nr. 48/16 o organizowaniu dodatkowych polowa?? zbiorowych od dnia 1.12.2016r. do dnia 31.01.2017r. W obwodach nr 84, 85, 98 przy odpowiednich warunkach pogodowych.
W przypadku wykonania planu odstrza??u w/w polowania zostan�? odwo??ane.

Prowadz�?cymi polowania b�?d�? koledzy :

- w obwodach nr 84 i 85 – kol. Jan Byczkowski - tel. 602 218 298
- w obwodzie nr 98 – kol. Rafa?? Rychert - tel. 503 769 366

Zbiórka my??liwych ka??dorazowo przed polowaniem o godzinie 8,00 w Kartuzach przy ul.
Gda??skiej 28 (przy sklepie motoryzacyjnym)


Z my??liwskim Darz Bór

 


 

24.09.2016

KOMUNIKAT UZUPE?�NIAJ�?CY DO PLANU POLOWA?? NA SEZON 2016/17

Zgodnie z uchwa??�? nr 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.05.2016r przypominamy, o zmianie uchwa??y dotycz�?cej zakazu polowa?? w obwodach ??owieckich, w których odbywa�? si�? b�?d�? polowania zbiorowe.

Tre??�? uchwa??y:

" Zakazuje si�? wykonywania polowa?? indywidualnych w rewirze ( okre??lonym terenie polowania zbiorowego, zgodnie z planem polowa?? ) na 7 dni przed terminem polowania zbiorowego "

Uchwa??a ma zostosowanie od dnia 29.10.2016 .

 


 

23-09.2016

Przypominamy , ??e uroczyste obchody "VI Hubertusa Gda??skiego" odbywa�? si�? b�?d�? w sobot�? 22.10.2016r.

Rozpoczn�? si�? o godzinie 13:00 w Bazylice Archikatedralnej w Gda??sku Oliwie tradycyjnie Msz�? ??wi�?t�? Hubertowsk�? pod przewodnictwem metropolity gda??skiego ks. Arcybiskupa S??awoja Leszka G??ódzia.

Mszy towarzyszy�? b�?d�? zespo??y muzyki my??liwskiej i chór.

Prosimy kolegów o masowy udzia?? ww uroczysto??ci. Po mszy dalszy ci�?g uroczysto??ci odb�?dzie si�? w Centrum My??liwskim przy ul. Ja??kowa Dolina 114 w Gda??sku.


 

21-09-2016

ZAPROSZENIE

PIKNIK EKOLOGOCZNY pn." DZIE?? KUROPATWY" - 2 pa??dziernik 2016r. w Rajkowach gm. Pelplin


27-06-2016

XIII Festiwal Kultury ?�owieckiej „Knieja 2016”

16.07.2016 r.

Godz.10.00  Drewniany Zabytkowy Ko??ció?? w Sierakowicach. Hejna?? Festiwalu kompozycji Karola Kroskowskiego w wykonaniu Klubu Sygnalistów My??liwskich Gminy Sierakowice.

XII Kaszubski Przegl�?d Sygna??ów i Muzyki My??liwskiej .Regulamin.

II Kaszubski Konkurs Oceny Poro??y Jeleni. Regulamin.

 O??tarz Papieski

Godz.15.30 Zbiórka my??liwych i pocztów sztandarowych. Odegranie Hejna??u.

Wr�?czenie nagród laureatom  Przegl�?du. Koncert laureatów.

Godz.16.00  Msza ??wi�?ta Hubertowska pod przewodnictwem Kapelana My??liwych Diecezji Pelpli??skiej ks. Andrzeja Kossa. Oprawa muzyczna zespó?? Hubertus Brass z Gdyni.

Po mszy parada ulicami Sierakowic.


Amfiteatr Szerokowidze.

Godz.17.00  Hejna?? Festiwalu. Uroczyste otwarcie Festiwalu przez Wójta GminySierakowice i Wójta Gminy Somonino.

Po uroczysto??ci otwarcia wyprowadzenie sztandarów kó?? ??owieckich.


Godz. 17.15 Koncert Klubu Sygnalistów My??liwskich Gminy Sierakowice.

Godz.17.30 Koncert zespo??u Hubertus Brass.

Godz.18.35 Pokazy sokolnicze.

Godz.19.35 Dzieci�?cy Zespó?? Folklorystyczny.

Godz.20.05 Kapela dudziarzy z Wielkopolski.

Godz.20.30 Zespó?? Pysanka ze Lwowa/Ukraina.

Godz.21.30 Kapela Kobziarzy ze Zb�?szynia.

Godz.22.00 Gwiazda wieczoru „Freaky Boys”.
 

Imprezy towarzysz�?ce:

Kiermasze Zacnego Jad??a,Napitku i R�?kodzie??a.

Stoiska z akcesoriami my??liwskimi.

Kuchnia kaszubska i my??liwska.

K�?cik przyrodniczy dla dzieci.

Strzelnica elektroniczna.


Ostrzyce.

Godz.16.00 Pokaz psów ras my??liwskich.

Godz.18.00 Kapela Dudziarzy z Wielkopolski.

Godz.18.30 Zespól „Pysanka” ze Lwowa /Ukraina/.

Godz.19.35 Kapela Kobziarzy ze Zb�?szynia.

Godz.20.10 Kaszubski Zespó?? Pie??ni i Ta??ca” Sierakowice.Imprezy towarzysz�?ce.

Kiermasze zacnego jad??a ,Napitku i R�?kodzie??a        

Kiermasze my??liwskie

Kuchnia kaszubska i my??liwska

Porady hodowców psów.
 
Imprezy zwi�?zane z Festiwalem.07 lipca 2016 r. godz.13.00.Gminny O??rodek Kultury Somonino. Otwarcie wystawy „Tajemnice lasu” czynna do 4.08.2016 r.

 08 lipca 2016 r. godz.11.00 Drewniany Zabytkowy Ko??ció?? w Sierakowicach. Otwarcie wystawy „  ??wi�?ty Hubert w Diecezji Pelpli??skiej” z udzia??em autora wystawy i ksi�???ki.

15lipca 2016 r. godzi 19.00 Amfiteatr Szerokowidze. 35 lecie Kaszubskiego Zespo??u Pie??ni i Ta??ca „Sierakowice”, Koncerty zespo??ów folklorystycznych z Polski i Ukrainy.


Mirachowo

30lipca 2016 r. Biesiada my??liwska .

O
rganizator :Pomorskie Towarzystwo Mi??o??ników Muzyki i Kultury ?�owieckiej /impreza biletowana/.
Gwiazda wieczoru Krzysztof Daukszewicz.


Komisja Kultury ?�owieckiej.
 


 

14.06.2016

Komunikat


W dniu
18.06.2016 roku (SOBOTA) w godzinach od 6.30 do 21.30 na terenach obwodów dzier??awionych przez nasze Ko??o odbywa�? si�? b�?dzie RAJD PIESZY NA ORI�?TACJ�? „WAKACYJNY TU?�ACZ”.
W zwi�?zku z powy??szym ca??kowicie wstrzymuje si�?  wykonywanie polowa?? w/w dniu.

 


 

15.05.2016

W niedziel�? w po??udnie w TVP Info w programie "Przepis na prawo", mo??na by??o us??ysze�? merytoryczne argumenty my??liwych i le??ników, kontra wyssane z palca manipulacje pseudoekologów.
 Nie daj si�? manipulowa�?.Pos??uchaj merytorycznych argumentów i oce?? obiektywnie.
 Zobacz jak wygl�?da ??owiectwo w Polsce.

http://www.tvp.info/24942020/08052016-1245

 


 

06.04.2016

      Koledzy przypominamy o sprz�?tni�?ciu i wywapnowaniu terenu przy pa??nikach oraz nape??nieniu lizawek dla zwierzyny. Wszelki informacje dost�?pne s�? u kol. ?�owczego lub kol. Wice??owczych naszych obwodów ??owieckich.

 


 

02.04.2016

Z przykro??ci�? zawiadamiamy, ??e odeszli do Krainy Wiecznych ?�owów

wieloletni Prezes Ko??a ?�owieckiego "G??uszec" Stanis??aw Kobiela oraz kol. Henryk Sieniek.

    Dnia 02 kwietnia 2016 r Prze??ywszy lat 67 zmar??

??.p. Stanis??aw Kobiela

     Zam. Kartuzy, ul. Chmiele??ska 12 Ró??aniec b�?dzie odmówiony w sobot�? i w niedziel�? o godz. 21:00 w poniedzia??ek o godz. 20:00 w Domu Pogrzebowym (Kartuzy, pl. ??w. Brunona 4)

     Nabo??e??stwo ??a??obne Odprawione zostanie w dniu 05.04.2016 r. (wtorek)o godz. 13:00 w ko??ciele p.w. W.N.M.P. (Kolegiata) w Kartuzach Eksporta z Domu Pogrzebowego

    Dnia 31 marca 2016 r Prze??ywszy lat 85 zmar??

??.p. Henryk Sieniek

    Zam. Kartuzy, ul. Miko??aja Reja 11 Ró??aniec b�?dzie odmówiony w pi�?tek o godz. 17:00 od soboty o godz. 19:00 w Domu Pogrzebowym (Kartuzy, pl. ??w. Brunona 4)

     Nabo??e??stwo ??a??obneOdprawione zostanie w dniu 04.04.2016 r. (poniedzia??ek) o godz. 09:30 w ko??ciele p.w. W.N.M.P. (Kolegiata) w Kartuzach Eksporta z Domu Pogrzebowego

 


 

27.01.2016

PODPISZ PETYCJ�? W OBRONIE POLSKIEGO ?�OWIECTWA

„W ostatnim czasie media bardzo cz�?sto podejmuj�? temat ustawy "Prawo ?�owieckie", która powinna by�? jak najszybciej procedowana w Polskim Parlamencie, by zabezpieczy�? przysz??o??�? polskiej przyrody, polskiego ??owiectwa, ale przede wszystkim by wykona�? wyrok Trybuna??u Konstytucyjnego. Niestety wiele grup interesu, postanowi??o wznieci�? w Polsce ca??�? mas�? negatywnych emocji pokazuj�?c nieprawdziwy obraz polskiego ??owiectwa.Wykorzystuj�?c pomówienia, oraz gr�? na ludzkich emocjach, staraj�? si�? pokaza�? spo??ecze??stwu negatywny obraz my??liwego.”

Nie mo??emy pozosta�? oboj�?tni, dlatego zach�?camy wszystkich my??liwych oraz sympatyków ??owiectwa do podpisania petycji w obronie polskiego ??owiectwa, utworzonej przez Magazyn ?�owiecki Darz Bór.

 

Dzia??ajmy wspólnie i poka??my si??�? polskich my??liwych.

Petycja jest dost�?pna do 31 stycznia 2016r, po tej dacie zostanie wydrukowana i przes??ana do Pani Premier oraz Pos??ów RP.

http://www.petycjeonline.com/myliwy_to_nie_morderca_przyrody_to_nie_szkodnik

 

Z my??liwskim pozdrowieniem Darz Bór!


 

08.01.2016

Komunikat w sprawie wykonania planu 2015/2016.


 

06.01.2016

My??liwi w Faktach TVN

Stanowcza wypowied?? Rzecznika Prasowego Polskiego Zwi�?zku ?�owieckiego w sprawie wykorzystania broni krótkiej przez my??liwych.

Relacja TVN


 09.12.2015

Kalendarz Centralnych zawodów Strzeleckich w roku 2016


 

07.12.2015

Diany z Okr�?gu  Gda??skiego

          W imieniu OR?� w Gda??sku mamy zaszczyt zaprosi�? wszystkie Diany z okr�?gu Gda??skiego na spotkanie formacyjne. Spotkanie to odb�?dzie si�? 11 stycznia 2016r. o godzinie 15 na Ja??kowej Dolinie 114.

      Celem spotkania b�?dzie utworzenie Klubu Dian przy OR?� w Gda??sku,  wybór komitetu organizacyjnego stowarzyszenia, opracowanie statutu i  okre??lenie zakresu dzia??ania . Proponowanymi zadaniami stowarzyszenia b�?dzie:

1. Zwi�?kszenie aktywno??ci Kobiet w ??yciu my??liwskim,                                                                          

2. Propagowanie w??ród spo??ecze??stwa pasji ??owieckiej oraz wiedzy o ??rodowisku naturalnym, Aktywna obecno??�? kobiet w dzia??aniach na rzecz kultury i ??owieckiego dziedzictwa kulturowego na ??amach prasy ??owickiej, le??nej i przyrodniczej, równie?? za pomoc�? innych technik medialnych,

3.Dzia??anie z zakresu edukacji ekologicznej szczególnie w??ród m??odzie??y (wystawy, seminaria, pokazy filmowe),                                                                                                                       

4.Podnoszenie wiedzy i umiej�?tno??ci zwi�?zanych z kunsztem ??owieckim poprzez:

Wspólne polowania zbiorowe,

Wspólne treningi strzeleckie,

Rozwijanie umiej�?tno??ci wabienia zwierzyny,

Uk??adanie psów my??liwskich,

Nauk�? sygna??ów my??liwskich.

Udzia?? w seminariach i konferencjach tematycznych.

 

                                                                                     Prezes OR?� w Gda??sku

                                                                                             Marek Gorski


 

01.12.2015
KOMUNIKAT Z DNIA 23.11.2015R


1/. Ocena prawid??owo??ci odstrza??u rogaczy pozyskanych w bie??�?cym sezonie ??owieckim odb�?dzie si�? na strzelnicy w Gda??sku przy ul. Ja??kowa Dolina 114 w nast�?puj�?cych terminach;

w dniu 14.12.2015r., ( poniedzia??ek) w godz. 13.00 - 18.00 ko??a ??owieckie ;

-  Bekas Gda??sk;

-  Cietrzew Gda??sk;

-  Cyranka Gda??sk;

-  Daniel Gda??sk;

-  D�?browa Gda??sk;

-  Drop Gda??sk;

-  Dzik Gda??sk;

-  Hodowca Gda??sk;

-  Jedno??�? Gda??sk;

-  Jele?? Gda??sk;

-  Knieja Gda??sk;

-  Krogulec Gda??sk;

-  Kulik Gda??sk;

-  ?�owiec Gda??sk;

-  Ogar Gda??sk;

-  Ry?? Gda??sk;

-  S??onka Gda??sk;

-  PKL Sokó?? Gda??sk;

-  Sokó?? 7 Gda??sk;

-  Sokó??-Kolejarz Gda??sk;

-  Szarak Gda??sk;

-  Trop Gda??sk;

-  Tur Gda??sk;

-  Wybrze??e Gda??sk;

-  ??bik Gda??sk

 

-  wszystkie wojskowe ko??a ??owieckie ,

w dniu 15.12.2015r. (wtorek), w godzinach 13,00 - 18,00 :

-  pozosta??e ko??a ??owieckie

Prosimy zarz�?dy kó?? ??owieckich o powiadomienie o ww. terminach zainteresowanych Kolegów - selekcjonerów . Wype??nione czytelnie arkusze oceny prawid??owo??ci odstrza??u prosimy dostarczy�? do biura ZOPZ?� do dnia 04.12.2015r.

Ponowna ocena odb�?dzie si�? w biurze ZO PZ?� w dniu 19 stycznia (wtorek) w godzinach 11 - 13 .

 

2/. Informujemy , ??e doroczne , wigilijne posiedzenie Okr�?gowej Rady ?�owieckiej odb�?dzie si�? w dniu 21 grudnia br. o godz. 15 na naszej strzelnicy w Gda??sku -Wrzeszczu . Zgodnie z wieloletni�? tradycj�? , Okr�?gowa Rada ?�owiecka serdecznie zaprasza na to posiedzenie wszystkich Kolegów prezesów kó?? ??owieckich .

 

3/. W zwi�?zku z aktualizacj�? i modernizacj�? systemu ewidencji elektronicznej my??liwych prosimy o przekazanie cz??onkom kó?? ??owieckich kart zawieraj�?cych „Dane osobowe my??liwego" wg za??�?czonego wzoru a po ich wype??nieniu zebranie i zbiorcze przekazanie do biura ZO PZ?� .

 

4/. W za??�?czeniu przesy??amy komunikat Komisji Kultury ?�owieckiej O.R.?�. z pro??b�? o zapoznanie z jego tre??ci�? cz??onków kó??.

 
 


11.10.2015

      Okr�?gowa Rada ?�owiecka  w Gda??sku uprzejmie informuje, ??e uroczysto??ci ku czci naszego patrona „V Hubertus Gda??ski” odbywa�? si�? b�?d�? w dniu 24 .10.2015 r. Rozpoczn�? si�? tradycyjnie Msz�? ??wi�?t�? w Bazylice Archikatedralnej w Gda??sku Oliwie o godz. 13.00.

Po mszy dalszy ci�?g uroczysto??ci w Centrum My??liwskim w Gda??sku przy ulicy Ja??kowa Dolina 114. Pocz�?tek ok. godz.15.00 w programie m. in. wyst�?pienia zaproszonych go??ci ,wr�?czenie odznacze?? ??owieckich, koncert muzyki my??liwskiej, biesiada my??liwska.

Okr�?gowa Rada ?�owiecka prosi zarz�?dy kó?? posiadaj�?cych sztandary o zapewnienie udzia??u pocztu sztandarowego w uroczysto??ci. Zbiórka pocztów sztandarowych o godz. 12.30 na dziedzi??cu przed Bazylik�?. Okr�?gowa Rada ?�owiecka prosi zarz�?dy kó?? o nieorganizowanie w tym dniu innych imprez ,aby umo??liwi�? liczny udzia?? my??liwych w uroczysto??ciach okr�?gowych. Prosimy Kolegów o masowy udzia?? w uroczysto??ci w stroju organizacyjnym. Podkre??lamy ,??e udzia??  pocztów sztandarowych i kolegów my??liwych w tej uroczysto??ci jest niezwykle wa??ny. Jeste??my w okresie ,gdy dziej�? si�?  wa??ne dla naszego zwi�?zku wydarzenia.

Musimy zatem pokaza�? ,??e jeste??my organizacj�? liczn�? i siln�? z olbrzymim dorobkiem i tradycj�? .

Zapraszamy Kolegów wraz z rodzinami . Zapraszamy te?? sympatyków ??owiectwa.

 

Prezes Okr�?gowej Rady ?�owieckiej
 / - /   Marek Gorski


 09.09.2015

Pro??ba o Pomoc

Zwracamy si�? z pro??b�? do my??liwych i wszystkich naszych sympatyków o oddawanie krwi dla chorego na bia??aczk�? my??liwego kol. Grzegorza Wyszomirskiego z K?�. "Ponowa" w Braniewie.

Osoby chc�?ce odda�? krew musz�? zg??osi�? si�? do najbli??szego punktu krwiodastwa. ??eby krew trafi??a do potrzebuj�?cego kolegi, przy oddaniu krwi nale??y poda�? dane: Grzegorz Wyszomirski, Szpital MSWA w Olsztynie, oddzia?? Hematologii. Potrzebna jest krew grupy "A" rh minus lub grupy "O" rh minus. Sprawa jest bardzo pilna. Podarujmy my??liwemu cz�?stk�? siebie.

 


 

07.09.2015 

Do krainy wiecznych ??owów odszed?? Henryk Birkholz l. 84, Uroczysto??ci pogrzebowe odb�?d�? si�? 09.09.2015.

Msza ??w. rozpocznie si�? o godzinie 9:00 w parafii pw.. ??w. Brata Alberta ul. Olszty??ska 2 , Gda??sk Przymorze.

Nasz kolega spocznie na cmentarzu Srebrzysko,  Gda??sk-Wrzeszcz.

 


03.06.2015

Dnia 22.08.2015 odb�?dzie si�? zbiorowe na kaczki. Zbiórka my??liwych na Z??otej Górze o godzinie 7:00.


03.06.2015

Has??o do dokumentów mo??na otrzyma�? od kolegi ??owczego Tadeusza Dery lub kolegi ?�ukasza Wansel


 03.06.2015

Komunikar nr 1/2015

Zgodnie z ustaleniami Zarz�?du Ko??a ?�owieckiego "G??uszec" z dnia 02.06.2015r. podaje si�? do wiadomo??ci i realizacji nast�?puj�?ce ustalenia Zarz�?du.

 - Dokument.pdf


MEMORIA?� IM. ADAMA KRAI??SKIEGO


Zarz�?d Okr�?gowy PZ?� w Gda??sku zaprasza wszystkich ch�?tnych Kolegów do udzia??u w Memoriale Adama Krai??skiego – zawodach zaliczanych do „Wawrzynu Strzeleckiego PZ?�”, które odb�?d�? si�? na strzelnicy w Gda??sku przy ul .Ja??kowa Dolina 114 w dniu 08.08.2015r


 I Kaszubski Konkurs Oceny Poro??y Jeleni - Sierakowice 18.07.2015 r.

I Kaszubskiego  Konkursu Oceny Poro??y Jeleni

Sierakowice 18.07.2015 r.

        W ramach Festiwalu KASZUBSKA KNIEJA 2015


     Celem konkursu jest kszta??cenie umiej�?tno??ci prawid??owej oceny wie??ców jeleni pod k�?tem w??a??ciwego zastosowania kryteriów odstrza??u jeleni – byków.
    Konkurs polega na ocenie wie??ców jeleni pod k�?tem opisu poro??a wg ilo??ci odnóg, regularno??ci koron oraz jego masy.
    Organizatorem konkursu   jest Kolo  ?�owieckie „SZARAK”  z Sierakowic.
    Uczestnicy oceniaj�? poro??a w warunkach dziennych z odleg??o??ci ok. 80 – 90 metrów. Zawodnicy mog�? korzysta�? z przygotowanych lornetek  7 x 50.
    Wyznaczone zostan�?  2  stanowiska, z którego bior�?cy udzia?? w konkursie mog�?  dokonywa�? oceny.
    Wie??ce ukazuj�? si�? na ok. 25 sekund. S�? one prezentowane z lewej i prawej strony oraz od przodu.
    Ka??dy uczestnik ocenia 5 wie??ców wype??niaj�?c przygotowane karty oceny.
    Zestaw wie??ców do oceny jest wybierany losowo.
    W przypadku uzyskania równej ilo??ci punktów przez kilku uczestników nast�?puje dogrywka, zawodnicy ci dokonuj�? oceny dodatkowej serii wie??ców, a?? do wy??onienia zwyci�?zcy.
    Po zako??czeniu konkursu prezentowane s�? wszystkie wie??ce z podaniem prawid??owego opisu i wagi.
    Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymuj�? nagrody, a wszyscy uczestnicy pami�?tkowe odznaki.
    Zg??oszenie udzia??u - przed i w trakcie trwania konkursu.


Miejsce i godzina rozpocz�?cia konkursu

       Konkurs rozpocznie  si�? o godz. 11.30 przy drewnianym

        zabytkowym ko??ciele ??w. Marcina w Sierakowicach

18  lipca 2015 r. 


31.05.2015

Dzi�?kujemy kolegom za liczny udzia?? w corocznych zawodach strzeleckich naszego ko??a.

Zwyci�???y?? kol. Adam Uklejewski, drugie miejsce zaj�??? kol. Marek Kowalewski, trzecie miejsce zaj�??? kol. Zenon Drawc. 

Gratulujemy wyników !

 


 28.05.2015

Zapraszamy ch�?tnych kolegów do wzi�?cia udzia??u przy pracach na rzecz ko??a. 13.06.2015r Wice??owczy obwódu 84 (41) kolega Jan Byczkowski organizuje prace przy wykonaniu pasa zaporowego. Wszyscy koledzy chc�?cy wzi�???�? udzia?? proszeni s�? o kontakt z kol. Janem Byczkowskim. 

Strona główna